<< Към всички обяви и съобщения

Обява за удължаване на срока за приемане на документи за публично оповестен конкурс със заповед СОА19-РД09-696/18.07.2019г. за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на реални части от недвижими имоти публична общинска собственост