Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РНД21-РА50-42/ 01.12.2021 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработването на изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/-Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ IV“ЗА ЖС“, кв.860, м.“