<< Към всички новини

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците на минерални води