<< Към всички обяви и съобщения

Иннестиционно предложение - от "Метал Груп" ЕООД

23/07/2021

                                                                                                Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-СОФИЯ

ГР. СОФИЯ

 

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

от „МЕТАЛ ГРУП 2020“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец; ул. „6-ти септември“ № 33, ет. 1;

ЕИК: 202056957

 (седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: Област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район Средец; ул. „6-ти септември“ № 33, ет. 1

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): Тел. 0887/ 735576, факс: 02/ 973 2700, e-mail: metalgroup2020@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Наталия Кочева - управител

Лице за контакти: Бисера Караджова, тел. 0887/ 735576,

e-mail: ecology@unitrade2002.com

 

УВАЖАЕМA Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци, с местонахождение гр. София, район Надежда, м. Складова зона Илиянци  -  Връбница,   ул. „ Петър Панайотов“ № 22  ,  част от      ПИ   с  идентификатор № 68134.1374.759“,

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда се предвижда обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на оползотворими отпадъци (вторични суровини) – предимно ОЧЦМ, хартия и картон, пластмаса и стъкло, но също така на площадката ще се работи и с ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА.

 

Инвестиционното предложение е ново и попада в обхвата на Приложение №2, т. 11, буква „д“ към ЗООС и на основание на чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Настоящото искане е изготвено в съответствие с указанията за следващите действия, които дружеството трябва да предприеме за провеждане на процедурата по преценяване на на необходимостта от извършване на ОВОС, получени с писмо изх. № 3307-4696/ 28.05.2021 г. на РИОСВ-София.

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

 

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Приложение № 2

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

3.  Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 14.07.2021 г.

Уведомител: Наталия Кочева