<< Към всички обяви и съобщения

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

01/07/2021