Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РА50-888/ 22.11.2019 г. на Гл. архитект на СО за допуснато изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/– Изменение план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ VIII-82 и УПИ IX-82, за ПИ и контактен УПИ XX-81, кв. 29, м. „Тр

04/12/2019

 

 

 

 

     На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-888/ 22.11.2019 г. на Гл. архитект на СО е допуснато изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/– Изменение план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ VIII-82 и УПИ IX-82, за ПИ с идентификатор 68134.1331.82 и контактен УПИ XX-81, кв. 29, м. „Требич“, район „Надежда“- СО и Изменение на план за улична регулация /ИПУР/от о.т. 4 до о.т. 22 за създаване на нова задънена улица от о.т. 22а до о.т. 22г, кв.29, м. „Требич“, район „Надежда“- СО.