Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на свободен нежилищен имот (помещение) - частна общинска собственост, за срок до реализиране на мероприятието предвидено по ПУП, но не повече от 10 /десет/ години