Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РНД19-РА50-31/ 13.08.2019 г. на Гл. арх. на район ,,Надежда“- СО е допуснато изработването на проект за подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ кв. 217, м. „Надежда 2б“, район „Надежда“- СО и Работен устройст