<< Към всички новини

Обявяване на Заповед № РНД23-РД56-141/ 17.03.2023г. на Кмет на СО-район

17/03/2023

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ и чл.4, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщаваме, че е издадена Заповед № РНД23-РД56-141/ 17.03.2023г. на Кмета на СО-район „Надежда“ за провеждане на процедура по ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ по реда на чл. 22, ал. 8, във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхвата на УПИ V-„ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА“ и УПИ ХVIII-„ЗА ТП“, ПИ с идентификатори 68134.1376.2132, 68134.1376.2133, 68134.1376.1325 и 68134.1376.1456 по КККР, кв. 7, м.,,Свобода“, СО - район ,,Надежда“; Изменение на плана за уличната регулация /ИПУР/ от о.т.144 до о.т.50 и на пешеходна алея; изменение на плана за регулацията /ИПР/ на контактни УПИ I-2007„ЗА ЖС“, УПИ II - „ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ С РЕЖИМ НА ТГО“, УПИ IV-„ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ С РЕЖИМ НА ТГО“ и УПИ V-2007„ЗА ЖС“ от кв. 7а, м.,, Свобода“, СО - район ,,Надежда“ и протокол № ЕС-ПО-3/ 17.02.2023г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти.