<< Към всички новини

Обявяване на проект за изменение на ПУП-ИПУР и ПРЗ, кв.25, м. "Северен парк"

17/03/2023

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, СО р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-изменение на план за улична регулация /ИПУР/ в участъка от о.т.116-до о.т.106; от о.т.106-о.т.107-о.т.14-о.т.13; от о.т.105-о.т.104-о.т.103-о.т.102-о.т.101-о.т.100А-о.т.100, която отпада и от о.т.37 до о.т.203 и изменение на контактни УПИ в кв.20, кв.25, кв.83 и кв.83а, създаване на алея-делител между кв.83 и кв.25, ПРЗ за нов УПИ IV-1275“ЗА ЖС“, кв.25, м.„Северен парк“, СО-район „Надежда“ и район „Връбница“, обнародван в „Държавен вестник“, брой 23 от 14.03.2023г. Проектната документация е изложена за запознаване в СО р-н „Надежда”. В едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез СО – район „Надежда“.