<< Към всички новини

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ23-РА53-106/ 02.03.2023г. на Главния архитект на СО е разрешено изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/

14/03/2023

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

     На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ23-РА53-106/ 02.03.2023г. на Главния архитект на СО е разрешено изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ II-52,53 и контактен УПИ Х-834 от кв. 8, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.1369.524 и 68134.1369.2018 по КККР, УПИ ХI-946,947, УПИ ХII-729, УПИ ХIII-799,952,953, кв. 8а, по отношение на /ПИ/ с идентификатори 68134.1369.952, 68134.1369.953, 68134.1369.799, 68134.1369.2081 и 68134.1369.2100 по КККР, м. НПЗ „Илиянци-запад“, СО-район „Надежда“ и изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ между о.т. 87б и о.т. 87в за образуване на нова улица от о.т. 87г и о.т. 87з /нова/.