<< Към всички новини

Обявяване на Заповед № САГ23-РА50-101/24.02.2023 г. на Главния архитект на СО

08/03/2023

     На осн. чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ23-РА50-101/ 24.02.2023г. на Главния архитект на СО е разрешено изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация /ИПР/ в териториалния обхват на УПИ IV-384, ПИ с идентификатор 68134.1383.2280 и контактни УПИ III-380 и УПИ V-385, кв.88, м. „бул. Станке Димитров“, СО-район „Надежда“ и работен устройствен план /РУП/ в обхват  на нов УПИ IV-384, кв.88, м. „Надежда 2б“, СО-район „Надежда“.