Начини на плащане - административни услуги

Уважаеми граждани,

 

Представяме на Вашето внимание следните начини на плащане на извършваните административни услуги от Столична Община- район "Надежда":

- на място /каса на района/

- банкова сметка -

IBAN: BG76SOMB91303124911801

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка клон Денкоглу 


При попълване на платежния документ е необходимо да се впише пълното наименование на административната услуга и задължително да се подаде заявление за услугата.

 

ВАЖНО: Данък сгради, такса смет и данък превозни средства се превежда в МДТ офис Надежда, Връбница.  

Данни за превод на парични средства към МДТ  - офис Надежда и Връбница  :

Отдел “НАДЕЖДА И ВРЪБНИЦА” - ПРИХОДИ:

BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF

IBAN за приходи: BG 70 SOMB 9130 84 275774 44

 

Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък

              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти

              44 22 00 Данък върху наследствата

              44 23 00 Данък върху превозните средства

              44 24 00 Такси за битови отпадъци

              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин

              44 34 00 Други данъци

              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети

              44 80 13 Такси за притежаване на куче