Одобряване на проект- заснемане за възстановяване на изгубен инвестиционен проект

Заявление за одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект

 

 

 

Необходими документи:

 

1.Заявление по образец

2. Документи за собственост (друго вещо право)

3. Удостоверение за наследници (като документът за собственост е на името на   наследодател на заявителя

 

 
    4. Актуална скица на имота

 

    5. Удостоверение от съответната общинска (районна) администрация, че в                техническия архив,

където трябва да се съхраняват инвестиционните проекти за посочения строеж, не е запазен търсеният инвестиционен проект, разрешение за строеж или други строителни книжа за строежа


6. Проект-заснемане (части: архитектурна, конструктивна, инсталационни и др. проекти, съгласно Наредба № 4/2001 г./2005 г. за ОСИП)


7. Разрешение за строеж/ Акт за узаконяване на строежа


8. Други строителни книжа


9. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)


10. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)


11. Други

Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая


2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)


3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

 

 

     Срок

 

    14 дни – с оценка от надзорна фирма
    30 дни – с оценка от РЕСУТ
 ===================================
 Заявление-образец