Търговия на открито върху терен общинска собственост.

Търговия на открито се извършва въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на района, на територията на който ще се извършва дейността. Разрешението  се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на района, на чиято територия ще се извършва дейността.

В заявлението се посочват следните данни:

- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

- лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца;

- точен адрес, вид и площ на съоръжението;

- срок за ползване на място;

- вида на стоките, с които ще се търгува;

- работно време.

Търговецът може да приложи към заявлението копия от следните документи:

- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;

- други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.

Когато кандидатът е земеделски производител, към заявлението се прилагат копия от:

- анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;

- регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година;

- други документи, на които лицето се позовава.

Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито се издава за срок до 6 (шест) месеца.

Общият брой на местата, на които може да се извършва търговия на открито, разположението им, видовете съоръжения, площта, която заемат и стоковата специализация се определят със схеми, одобрени от Главния архитект на Столична община.

Срок:

Заявлението се подава до 15  /петнадесето/ число на предходния месец.

Получаване на разрешението след 1 – во число.

Таксите  се заплащат при издаване на разрешението за посочения в него период в касата на съответната районна администрация.

 При ползване на мястото повече от месец, таксите  се заплащат:

1. за първия месец - при издаване на разрешението съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община;

2. за всеки следващ месец - авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

Таксите  се заплащат в определените размери, независимо от това колко време през деня или месеца е заето мястото.

Размер на таксите:

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

1. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито:

Зони
лв./кв. м/ден
лв./кв. м/месец
За ІІІ-та зона
1,40
35,00
 2. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници:

Зони
лв./кв.м/ден
За ІІІ-та зона
3,20

 3. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.:

Зони
лв./кв.м/ден
За ІІІ-та зона
1,20

 За разносна търговия на открито с вестници и списания - таксите по т. 1, определени пропорционално на ползваната площ.

Разрешението за ползване на място за извършване на търговия на открито се издава за срок до 6 /шест/ месеца.

Изисквания:

- Лицата, на които е издадено разрешение по чл. 23, извършват търговия на открито в часовете от 08.00 ч. до 21.00 ч. и задължително отстраняват съоръженията от терените - общинска собственост в останалото време.

-Органът, издал разрешението за ползване на място за извършване на търговия на открито или за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти може да го прекрати:

1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;

2. когато мястото не се използва, в съответствие с издаденото разрешение;

3. когато мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;

4. когато обществени нужди налагат това;

5. по искане на лицето, на което е издадено.

 Искането по т.5 се подава до кмета на съответния район не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване.

При извършване на търговия  на открито върху терен общинска собственост, търговецът е длъжен да представи при поискване от контролните органи следните документи:

- разрешение за ползване на място по чл. 23;

- копие от документа за произход на стоките;

- документи, изискуеми от други нормативни актове.

- копие от документ за платена такса за ползване на място.

Заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито