Процедура по закупуване на общински жилищен имот на наемател/и настанен/ни по административен ред

Правно основание: Закона за общинската собственост – чл. 47; Глава шеста от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община; Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Декларация по образец;

-          Удостоверение от Адресна служба на СДВР на МВР за адресна регистрация на лицето и всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/ - 09-то РУП,адрес: ж.к. „Люлин IV”, бл. 464, вх. В;

-          Удостоверения от Службата по вписвания за извършени сделки с имоти за последните десет години на територията на Столична община, а при необходимост и от други населени места, за всички членове на семейството/домакинството – адрес: гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20;

-          Удостоверения за декларирани данни по месторождение и местонахождение - Дирекция „Общински приходи“- отдел „Общински приходи Надежда – Връбница“, адрес: гр. София, ж.к. „Надежда“, ул. „Траен мир“ № 1;

-          Служебна бележка за годишни доходи от трудово правоотношение за предходната година за лицето и всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации;

-          Копие от договор за свободен наем, когато лицето и членовете на неговото семейство/домакинство живеят на свободно договаряне или копие от документ за собственост на имота, който обитават;

-          Копие от акт за раждане на непълнолетни лица, ако има такива;

-          Копие от акт за граждански брак или от бракоразводно решение, ако има такова;

-          Копие от решение на ТЕЛК, ако има такъв;

-          Застрахователна стойност на МПС, ако притежава такова;

-          Копия от лична карта;

-          Други документи по преценка на Комисията;

Процедура по предоставяне на услугата:

-          Прием на заявлението с приложените документи в деловодството на районната администрация;

-          Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към кмета на район „Надежда“;

-          Разглеждане на заявлението и приложените документи за допустимост в отдел „УОСЖФРКТД“;

-          Районната комисия, назначена със Заповед на Кмета,  разглежда преписката и приложените  документи, проучва наличието или липсата на условията по чл. 37 и чл. 38, ал. 1, 3 и 4. 

-          Въз основа на решението на комисията, се изготвя списък – предложение за продажба до кмета на Столична община;

-          При отрицателно решение на комисията, кметът на района прекратява образуваната преписка  и уведомява писмено заявителите.

*След решението на Столичен общински съвет и в изпълнение на същото процедурата по закупуване на общинските жилищни имоти продължава с: възлагане на оценка на сертифициран оценител; заповед за продажба и приключва със сключване на договор за продажба.

Срок за изпълнение: - 30 дни за разглеждане от Комисията по чл. 40 от НРУУЖТСО и 3

Свали Образец-Декларация

Свали Образец-Заявление