Издаване на заверено копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на отдела

Правно основание: Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение 5, т. 17.

Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

-          Схема на самостоятелен обект/скица на имот, издадена от СГКК;

-          Документ за собственост.

-          Удостоверение за наследници;

-          Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при необходимост;

-          Документ за платена такса

Срок за изпълнение: - 7 работни дни -за обикновена услуга;

Такса за предоставяне на услугата: -  7.50 лв.

Свали Заявление образец за подаване на документи