Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост