Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Правно основание: Закона за общинската собственост- чл.62, ал.4; Наредбата за общинска собственост- чл.30, т.6. Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО-Приложение №5, т.26.

Услугата може да бъде заявена и по електронен път, чрез Портала за елекстронни услуги на Столична община.

Необходими документи:

-Заявление по образец,

-Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно

-Скица на имота, издадена от СГКК,

-Документ за собственост

-Удостоверение за наследници

- Други документи,удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при необходимост

-Документ за платена такса

Срок за изпълнение

-7 работни дни-за обикновена услуга

-3 работни дни-за бърза услуга

-1 работен ден- за експертна услуга

Такса за предоставяне на услугата:

-20.00 лв.-за обикновена услуга

-30.00 лв. – за бърза услуга

-40.00 лв.- за експресна услуга

 

Свали бланка образец