Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 Услуга:

- 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

На основание на:

- Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99

- Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8

- Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23

- Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 138, ал. 2

Орган по предоставянето на административната услуга:

- Кмет на община

Срок за предоставяне:

- 1 ден

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 - Кмет на община

Свали Образец 1

Свали Образец 2