Издаване на Удостоверение за наследници

Издава се за починалите с постоянен адрес (местожителство) на територията на район  „Надежда“- жк “Надежда“ 1,2,3,4, жк „Свобода“, жк „Толстой“, кв. Требич и кв. Илиенци

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Закона за наследството, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на правосъдието, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени от Столична община.

Необходими документи:

  • Искане за издаване на удостоверение за наследници;

  • Документ за самоличност;

  • Фактура за платена такса;

  • Нотариално заверено пълномощно (изрично упълномощено друго лице)

Срок за изпълнение: обикновена- 7 дни, бърза- 3 дни, експресна- до 24 часа

Такса: 5.00 лв., 7.50 лв., 10.00 лв.

Срок на валидност: До промяна в реда на наследниците;

Място на извършване: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административната сграда, ет. 1, стая 102 и на портала за електронни административни услуги на Столична община.

Телефон за контакти: 02/495-11-31, 02/495-11-54

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "АИО".

Свали Образец